Scroll To Top
AvanC Arbeidsrecht -  arbeidsrechtadvocaat Roterdam

AVANC ARBEIDSRECHT

Het overgangsrecht van de nieuwe ketenregeling

De nieuwe ketenregeling

Per 1 juli 2015 wordt de ketenregeling aangescherpt. De ketenregeling bepaalt dat opeenvolgende contracten op een bepaald moment automatisch worden omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Het blijft na 1 juli 2015 toegestaan om maximaal 3 opvolgende contracten voor bepaalde tijd af te sluiten, maar de periode waarin dit mag, wordt verkort van 3 jaar naar 2 jaar. Daarnaast wordt de periode waarmee een keten kan worden doorbroken verlengd van (meer dan) 3 naar (meer dan) 6 maanden. Tot slot worden de mogelijkheden om bij CAO af te wijken van de wettelijke regeling beperkt. In deze nieuwsbrief wordt de overgangsregeling besproken van de nieuwe ketenregeling, in de situatie dat geen CAO van toepassing is.

Het overgangsrecht

De nieuwe ketenregeling is van toepassing op contracten voor bepaalde tijd, die zijn aangegaan op of na 1 juli 2015. Onder ‘aangaan’ wordt verstaan het moment dat de arbeidsovereenkomst wordt afgesloten en dus niet het moment waarop de arbeidsovereenkomst daadwerkelijk aanvangt. Een werkgever hoeft dus niet te vrezen dat een  lopende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die op of na 1 juli 2015 afloopt ineens een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd blijkt te zijn geworden, bijvoorbeeld omdat de termijn van 2 jaar wordt overschreden.

Enkele praktijkvoorbeelden

In de praktijk kunnen zich verschillende situaties voordoen. Hieronder volgt een aantal voorbeelden.

Voorbeeld 1

Partijen hebben 3 opvolgende contracten voor bepaalde tijd gesloten, te weten van 1 april 2013 tot 1 oktober 2013, van 1 oktober 2013 tot 1 oktober 2014 en van 1 oktober 2014 tot 1 oktober 2015. Het laatste contract eindigt van rechtswege op 1 oktober 2015, nu het is aangegaan vóór 1 juli 2015. Daaraan doet niet af dat de maximale duur van 2 jaar (al op 1 juli 2015) is overschreden. Na afloop van het derde contract moet een tussenpoos van meer dan 6 maanden in acht worden genomen, wil daarna een nieuw contract voor bepaalde tijd kunnen worden afgesloten. Er begint dan een nieuwe keten te lopen, waarop het nieuwe recht van toepassing is.
Grafiek - voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Partijen hebben een tijdelijk contract gesloten van 1 januari 2014 tot 1 januari 2015. Na een tussenpoos van 4 maanden sluiten zij per 1 mei 2015 opnieuw een tijdelijk contract en wel voor de duur van 6 maanden. De tussenpoos van 4 maanden doorbreekt de keten volgens het op dat moment geldende recht. Het per 1 mei 2015 aangegane contract is daarom de eerste in een nieuwe keten. Dit contract eindigt van rechtswege per 1 november 2015. Er kan bovendien aansluitend aan dit contract nog tweemaal een tijdelijke arbeidsovereenkomst worden gesloten (zolang de termijn van 2 jaar maar niet wordt overschreden).
Grafiek - voorbeeld 2

Voorbeeld 3

Partijen hebben 2 opvolgende tijdelijke contracten gesloten, te weten van 1 oktober 2013 tot 1 april 2014 en van 1 april 2014 tot 1 april 2015. Na een tussenpoos van 4 maanden – dus per 1 augustus 2015 – wordt er een derde contract voor de duur van 1 jaar gesloten. Op 1 juli 2015 is er dus een tussenpoos gaande. Vanaf die datum geldt voor deze tussenpoos meteen het nieuwe recht. Bij de berekening van de periode van (meer dan) 6 maanden die nodig is om de keten te doorbreken telt ook de periode van de tussenpoos voor 1 juli 2015 mee. De tussenpoos is 4 maanden en zal dus volgens het nieuwe recht niet de keten doorbreken. Het derde contract wordt automatisch omgezet in een contract voor onbepaalde tijd, omdat de termijn van 2 jaar is overschreden.
Grafiek - voorbeeld 3

Advies

Wij adviseren werkgevers om inzichtelijk te maken welke ketens van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd er per 30 juni 2015 gaande zijn (inclusief op dat moment lopende tussenpozen in die ketens), zodat kan worden bepaald of het nog mogelijk is de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te verlengen.

Deze nieuwsbrief heeft een algemeen en informatief karakter. Hoewel hij met uiterste zorg is samengesteld, Kan de inhoud ervan niet worden opgevat als een advies. Alle handelingen die naar aanleiding van deze Nieuwsbrief, zonder verder overleg met een van onze advocaten, worden ondernomen zijn voor eigen rekening en risico. Voor vragen of advies zijn wij graag beschikbaar via info@avanc.nl of telefonisch 010 – 440 32 50.