Scroll To Top
AvanC Arbeidsrecht -  arbeidsrechtadvocaat Roterdam

AVANC ARBEIDSRECHT

Het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ – gevolgen voor het arbeidsrecht

Op dinsdag 10 oktober 2017 presenteerden coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Wat zijn de belangrijkste voornemens voor het arbeidsrecht?

De transitievergoeding

Als de kabinetsplannen doorgaan, zal de werknemer voortaan vanaf het begin van zijn arbeidsovereenkomst een recht op een transitievergoeding opbouwen. Nu bestaat dit recht pas als de arbeidsovereenkomst tenminste twee jaar heeft geduurd (uitzonderingen daargelaten).
De hoogte van de transitievergoeding blijft gelijk, dus een zesde bruto maandsalaris (inclusief vakantietoeslag en enkele andere looncomponenten) per half dienstjaar gedurende de eerste tien dienstjaren en een kwart bruto maandsalaris per half dienstjaar gedurende de daaropvolgende dienstjaren. Voor werknemers die 50 jaar of ouder zijn en die minimaal 10 jaar bij de werkgever hebben gewerkt, geldt een gunstiger regeling (als tijdelijke overbruggingsregeling), tenzij de werkgever een kleine werkgever is (de mkb-er met gemiddeld minder dan 25 werknemers).
Voor diezelfde mkb-er geldt eveneens de uitzondering dat geen transitievergoeding is verschuldigd indien sprake is van zeer slechte financiële omstandigheden. De daarvoor geldende criteria wil het nieuwe kabinet verruimen, zodat het MKB eerder een beroep hierop kan doen.
Daarnaast komt er een compensatie voor de transitievergoeding voor mkb-ers die hun bedrijf beëindigen wegens ziekte of pensionering.

Loondoorbetaling tijdens ziekte

De loondoorbetalingsverplichting bij ziekte voor mkb-ers wordt verkort van twee jaar naar één jaar. De kosten van de loondoorbetaling tijdens het tweede ziektejaar worden via een uniforme lastendekkende premie verdeeld over alle mkb-werkgevers.

De proeftijd

Bij het direct aanbieden van een contract voor onbepaalde tijd wordt het voor werkgevers mogelijk om in dit contract een proeftijd op te nemen van vijf maanden. Voorts wordt het mogelijk om in contracten voor bepaalde tijd van langer dan twee jaar een proeftijd op te nemen van drie maanden.
Belangrijk voor de werkgever is dat het onmogelijk blijft om in een contract voor bepaalde tijd van korter dan zes maanden een proeftijd op te nemen.

De ketenregeling

Het wordt weer mogelijk om gedurende een periode van drie jaar (in plaats van de huidige twee jaar) achtereenvolgende contracten voor bepaalde tijd te sluiten. De periode waarna elkaar opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten overgaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt namelijk verlengd van twee naar drie jaar.

De ontslaggronden

Voor werkgevers wordt het eenvoudiger om werknemers te ontslaan. Ook als er een voldragen ontslaggrond ontbreekt (bijvoorbeeld voor een ontslag op grond van disfunctioneren is nog geen compleet dossier met een afgerond verbetertraject) kan een rechter de arbeidsovereenkomst ontbinden, indien bijvoorbeeld ook sprake is van gerezen spanningen als gevolg van een verstoorde arbeidsverhouding. De werknemer heeft in dit geval wél recht op een extra vergoeding, van maximaal de helft van de transitievergoeding.

We houden de aangekondigde wetsvoorstellen uiteraard nauwlettend in de gaten.

Deze nieuwsbrief heeft een algemeen en informatief karakter. Hoewel hij met uiterste zorg is samengesteld, Kan de inhoud ervan niet worden opgevat als een advies. Alle handelingen die naar aanleiding van deze Nieuwsbrief, zonder verder overleg met een van onze advocaten, worden ondernomen zijn voor eigen rekening en risico. Voor vragen of advies zijn wij graag beschikbaar via info@avanc.nl of telefonisch 010 – 440 32 50.