Scroll To Top
AvanC Arbeidsrecht - arbeidsrechtadvocaat Roterdam

AVANC ARBEIDSRECHT

Wet werk en zekerheid aangenomen; wat treedt per wanneer in werking?

Op 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer de Wet werk en zekerheid aangenomen. Verschillende maatregelen voor flexwerkers zouden aanvankelijk ingaan per 1 juli 2014 (proeftijd, concurrentiebeding en aanzegtermijn bij contracten voor bepaalde tijd en risicoverdeling van loon bij oproepkrachten). Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft begin juni 2014 bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer echter toegezegd dat hij deze maatregelen een half jaar later zal laten ingaan.

Hieronder zetten wij in een overzicht uiteen per wanneer de belangrijkste wetswijzigingen in werking zullen treden.

Per 1 januari 2015

 • Aanzegtermijn
  Als een werknemer een contract voor bepaalde tijd van zes maanden of langer heeft, dan zal de werkgever uiterlijk één maand voor het van rechtswege eindigen van dit contract schriftelijk aan de werknemer moeten laten weten of het contract wel of niet wordt verlengd, alsmede de werknemer moeten informeren over de voorwaarden waaronder het contract eventueel kan worden voortgezet.
 • Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
  Een concurrentiebeding, overeengekomen bij een contract voor bepaalde tijd, zal in beginsel niet meer zijn toegestaan. De uitzondering op deze hoofdregel geldt voor die gevallen waarin de werkgever gemotiveerd in het contract aangeeft welke zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen een concurrentiebeding vereisen. Zonder motivering zal het concurrentiebeding nietig zijn. Er is geen uitzondering gemaakt voor bestuurders.
 • Proeftijd
  In een contract voor bepaalde tijd van zes maanden of korter zal geen proeftijd meer mogen worden opgenomen
 • Oproepkrachten
  De werkgever kan het risico op loondoorbetaling in de individuele arbeidsovereenkomst uitsluiten voor de eerste zes maanden van de overeenkomst. Deze periode zal alleen nog verlengd kunnen worden als de werkzaamheden in bij de CAO te bepalen functies incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen.

Per 1 juli 2015

 • Ketenregeling
  Als contracten voor bepaalde tijd elkaar binnen zes maanden (nu drie maanden) opvolgen, dan ontstaat na een periode van twee jaar (nu drie jaar) of bij een vierde contract een contract voor onbepaalde tijd.
 • Beëindiging met wederzijds goedvinden
  Een gesloten vaststellingovereenkomst zal door de werknemer binnen een termijn van 14 dagen kunnen worden ontbonden. De werknemer heeft deze bedenktijd altijd, dus ook als hij in de onderhandelingen is bijgestaan door een juridisch adviseur.
 • Transitievergoeding
  Bij onvrijwillige, niet verwijtbare werkloosheid is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst ten minste twee jaar heeft geduurd. Dit geldt ongeacht of sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dan wel een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die (op initiatief van de werkgever) niet wordt voortgezet.
 • UWV-procedure (opzegging)
  Voor een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan 104 weken) kan de werkgever alleen nog de procedure bij het UWV gaan volgen.
 • Ontbindingsprocedure bij de kantonrechter
  In geval van een verstoorde arbeidsrelatie of in de persoon van de werknemer gelegen redenen, zal de werkgever de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst moeten verzoeken.
 • Schriftelijke instemming werknemer
  Als de werknemer schriftelijk instemt met het ontslag, dan behoeft er geen inhoudelijke procedure te worden gevolgd. De werknemer zal zijn schriftelijke instemming met ontslag binnen 14 dagen kunnen herroepen, zonder opgaaf van redenen. Beëindiging met schriftelijke instemming van de werknemer is niet hetzelfde als beëindiging met wederzijds goedvinden.
 • Billijke vergoeding
  Als de beëindiging van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever kan de rechter aan de werknemer, naast de transitievergoeding, een billijke vergoeding toekennen.
 • Passende arbeid
  Al na zes maanden werkloosheid zal alle arbeid als passend worden aangemerkt (dat is nu na 12 maanden).
 • Inkomensverrekening
  Gedurende de eerste twee maanden van werkloosheid wordt 75% van het inkomen verrekend en vervolgens 70% van het inkomen. Dat betekent dat de werknemer gedurende de eerste 2 maanden 25% en daarna 30% mag behouden van het door hem verdiende inkomen.

Per 1 januari 2016

 • Duur van de WW
  De maximale duur van de WW zal (geleidelijk) worden teruggebracht van 38 naar 24 maanden.
 • De opbouw van de WW
  Gedurende de eerste tien jaar blijft de huidige opbouw van de uitkering gehandhaafd, namelijk één maand WW-uitkering per gewerkt jaar. Voor de jaren daarna geldt dat elk gewerkt jaar leidt tot een WW-opbouw van een halve maand.

Deze nieuwsbrief heeft een algemeen en informatief karakter. Hoewel hij met uiterste zorg is samengesteld, Kan de inhoud ervan niet worden opgevat als een advies. Alle handelingen die naar aanleiding van deze Nieuwsbrief, zonder verder overleg met een van onze advocaten, worden ondernomen zijn voor eigen rekening en risico. Voor vragen of advies zijn wij graag beschikbaar via info@avanc.nl of telefonisch 010 – 440 32 50.